Koop direct je ticket digitaal en bespaar 10% korting op je overtocht!

Algemene aanvullende voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden ten behoeve van commerciële verhuur veerdiensten Riveer

1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene
voorwaarden van  toepassing op uitgebrachte offertes, aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden, aangegaan door de veerdiensten Riveer.

2. Verhuur van één der schepen en/of materialen

2.1 Verhuur vindt plaats voor rekening en risico van de huurder, hierna te noemen opdrachtgever.

2.2 De Bedrijfsleider Riveer is door het college respectievelijk de burgemeester van de
gemeente Gorinchem, gemandateerd om de schepen van Riveer te verhuren aan derden en terzake overeenkomsten aan te gaan.

2.3 De huurprijs van één der schepen bedraagt € 253,00 per uur  (één en ander ter beoordeling van de bedrijfsleider Riveer ten aanzien van de activiteit en tijden waarop de verhuur plaatsvindt) met een minimale huurperiode van twee uur. De bedrijfsleider Riveer is gemachtigd in voorkomende gevallen van deze huurprijs af te wijken.

2.4 Alle prijzen van Riveer zijn exclusief 6% BTW, sluis-, haven-, bruggelden, voor- en nawerkzaamheden en voor- en aanvaarkosten.

2.5 De eventuele vereiste vergunningen voor een desbetreffende party en/of evenement zijn voor rekening en zorg van de opdrachtgever.

2.6 Bij groepsvervoer en/of rondvaart zonder catering en/of entertainment brengt Riveer aan de huurder of opdrachtgever boven op de werkelijke vaaruren 1 uur (een half uur voor en een half uur  nawerkzaamheden) extra in rekening en met catering en/of entertainment  2 uur extra in rekening (1 uur voor- en 1 uur nawerkzaamheden) of zoveel uur extra als nodig is. Dit ter beoordeling van de bedrijfsleider Riveer.

3. Reserveringen, opties en offertes

3.1 Reservering van één der schepen is geldig, op het moment dat de opdrachtgever een bevestiging heeft ontvangen van Riveer.

3.2 Riveer brengt op schriftelijk verzoek een offerte uit met een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Riveer tot uitvoering van een gedeelte van de contractsomvang tegen een evenredig deel van de prijs.

4. De betalingen

4.1 Direct na uw reservering/opdracht ontvangt u een factuur met het totaalbedrag exclusief catering en eventuele geleverde diensten door derden.

4.2 Geleverde diensten door derden worden separaat door desbetreffende firma waarmee de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan in rekening gebracht.

4.3  Het huurbedrag van de veerdienst Riveer dient tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Indien niet is voldaan aan de gestelde betalingstermijn, behoudt Riveer zich het recht voor om de reservering als vervallen te beschouwen.

4.4 Mocht het opgegeven programma van de verhuur periode (begin-/eindtijd) door één of andere reden van de opdrachtgever later worden, dan brengt Riveer minimaal € 253,00 per uur (excl. BTW) op basis van nacalculatie extra in rekening. Hierbij wordt een deel van een uur als uur in rekening gebracht.

5. Annulering

5.1 Bij annulering wordt een deel van de totale huursom in rekening gebracht, te weten:
bij annulering tot 8 weken voor de reserveringsdatum – 50% van de totale huursom;
bij annulering tot 4 weken voor de reserveringsdatum – 75% van de totale huursom;
bij annulering binnen 4 weken voor de reserveringsdatum – 90% van de totale huursom;
bij niet opdagen – 100% van de huursom

5.2 Om bovenstaande kosten te dekken raadt Riveer aan de huurder dan wel opdrachtgever aan te allen tijde een evenementenverzekering (annuleringsverzekering) af te sluiten.

5.3 Mocht de veerdienst Riveer door overmacht (extreme weersomstandigheden, calamiteiten met één der schepen) de overeengekomen dienst niet kunnen verlenen dan zullen alle betalingen geretourneerd worden. Desgewenst en indien mogelijk zal Riveer zorg dragen voor een andere locatie c.q. schip. Riveer is niet verplicht tot enige schadevergoeding over te gaan.

6. Catering

6.1 De veerdienst Riveer verhuurt enkel één der schepen met voldoende en gekwalificeerde bemanningen aan de opdrachtgever en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleverde diensten door derden.

6.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een cateraar en maakt deze geruime tijd vooraf (tenminste 2 weken voor aanvang evenement) bekend aan Riveer alvorens opdrachtgever een overeenkomst aangaat met een cateraar. Op aanvraag  kan Riveer de opdrachtgever desgewenst een ledenlijst  van de Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars toezenden of de opdrachtgever kan zich informeren via: www.partycateraars.com.

6.3 De huurder dan wel opdrachtgever is alleen gerechtigd te contracteren met een cateraar, waarmee vooraf door Riveer is ingestemd. De cateraar dient in principe te zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars. De Bedrijfsleider kan in voorkomende gevallen een niet aangesloten cateraar toestaan

6.4 De huurder dan wel opdrachtgever verplicht zich om in een door hem met een cateraar af te sluiten overeenkomst  de volgende bepalingen op te nemen:
a voor het huren van de verscheidende faciliteiten (zoals bar, keuken met daarin apparatuur) beschikbaar gesteld door Riveer dient de cateraar 10% van zijn bruto omzet (F&B) behaald tijdens de verzorging van de catering aan boord van één der schepen onder overlegging van een afschrift van de  factuur gericht aan de opdrachtgever af te dragen aan Riveer;
b De cateraar is volledig aansprakelijk voor schade aan de apparatuur welke zich bevindt in of voor het gebruik zijn van de keuken en de bar. Eventuele gebreken en/of storingen dienen direct bij Riveer bekend te worden gemaakt.
c De cateraar dient voor de party beschikbare ruimtes (keuken, apparatuur, toiletten, bar, buiten dekken, magazijn, garderobe en kasten) aan boord van één der schepen in de staat waarin de ruimtes zijn aangetroffen achter te laten en zich als een zorgvuldig huurder te gedragen.
d De cateraar dient afval zelf van boord mee te nemen en af te voeren.
e De cateraar heeft de tijd om 1 uur voor aanvang van het evenement met de opbouw te beginnen.Tevens moet de cateraar aan het eind na 1 uur met alle spullen weer van boord zijn.
f De cateraar gaat akkoord met de onderhavige Aanvullende algemene voorwaarden ten behoeve van commerciële verhuur Veerdienst Riveer, en accepteert deze als toepasselijk op de tussen de opdrachtgever dan wel huurder en de cateraar gesloten overeenkomst.

6.5 De opdrachtgever dan wel huurder is jegens de Veerdienst Riveer volledig aansprakelijk voor het handelen van de cateraar, en is gehouden om op eerste verzoek van Riveer de door deze als gevolg van de handelwijze van de cateraar geleden c.q. nog te lijden schade te vergoeden.

7. Gebruik

7.1 De opdrachtgever is gehouden het gehuurde/de gebruikte faciliteiten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is aangegaan, en dat doel daarbij aan Riveer heeft meegedeeld. Riveer is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, zaken, diensten en activiteiten die daarbij niet werden vermeld resp. uitdrukkelijk zijn aanvaard, en/of die in strijd zijn met openbare orde, goede zeden, aanwijzingen door bevoegde autoriteiten, te weigeren en/of te doen verwijderen, dit ter beoordeling van de bedrijfsleider Riveer.

7.2 De benodigde nautische werkzaamheden en diensten zullen uitsluitend mogen worden uitgevoerd door personeel van Riveer.

7..3 De opdrachtgever staat tegenover de Veerdienst Riveer in voor alle personen die zich op zijn uitnodiging of anderszins wegens enige relatie met hem in of in de nabijheid van het door Riveer verhuurde resp. ter beschikking gestelde bevinden. Hij is tegenover Riveer aansprakelijk voor alle door hen resp. door/met zaken waarvoor zij wettelijk verantwoordelijk zijn, veroorzaakte schade/ overlast, hoe ook ontstaan, onverminderd de aanspraken die Riveer op deze personen heeft. Ingeval van wangedrag van bovengenoemde(n), (dit ter beoordeling door de bedrijfsleider Riveer) is de Veerdienst Riveer te allen tijde bevoegd de toegang tot, c.q. hen het verdere verblijf in of nabij het gehuurde/gebruikte te ontzeggen, en hen zonodig daaruit/daarvan te (doen) verwijderen.

7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde/ de in gebruik gegeven faciliteiten zonder schriftelijke toestemming van Riveer geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. Mocht Riveer zulk gebruik toestaan, dan blijft de opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden, inclusief door toegelaten derden; opdrachtgever moet die nakoming ook aan deze derde(n) opleggen.

7.5 Personeel van Riveer is te allen tijde gerechtigd de gehuurde ruimtes op één der schepen te betreden.

7.6 Het aantal personen mag niet hoger zijn dan het wettelijke toegestane aantal gasten aan boord van één der schepen.

7.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan versieringen, decoraties en reclame-uitingen aan te brengen aan één der schepen zonder uitdrukkelijke toestemming van Riveer. Eventuele  decoraties, versieringen en dergelijke moeten van onbrandbaar materiaal en geïmpregneerd zijn. Het geldig test certificaat moet getoond kunnen worden. Verder moeten de nooduitgangen te allen tijden vrijgehouden worden waardoor een veilige vluchtroute gegarandeerd blijft. Dit ter beoordeling van de bedrijfsleider Riveer.

7.8 De kapitein behoudt zich te allen tijde het recht voor, om bij meteorologische of nautisch onverantwoordelijke omstandigheden, en/of stremmingen van bruggen en sluizen de afgesproken vaartijden en/of routes te wijzigen.

7.9 Tijdens de partijen is het gebruik van confetti, rijst, vuurwerk, open vuur en helium gevulde ballonnen niet toegestaan.

7.10 Alle personen welke zich aan boord van één der schepen en of wachtruimtes dienen de aanwijzingen van de bemanning strikt en te allen tijde op te volgen.

8.  Aansprakelijkheid

8.1 Riveer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever of van personen die zich op zijn uitnodiging of krachtens enige relatie tot hem op of in de nabijheid van door de Veerdienst Riveer verhuurde resp. in gebruik gegeven ruimten bevinden of gebruik maken van verschafte faciliteiten, ten gevolge van letsel of van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen en/of gebruikte goederen, tenzij dit/deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Riveer dan wel op  grond van geldende wettelijke bepalingen voor rekening van Riveer.

8.2 De opdrachtgever verplicht zich jegens Riveer om als goed huurder en zorgzaam gebruiker te gedragen. Alle schade toegebracht aan decoraties, geluidsinstallaties, vloerafwerkingen, alsmede het zoekraken of beschadigen van interieur- of exterieurdelen van één der schepen en alle verdere attributen is voor rekening van de opdrachtgever Voor alle zaken die hem door Riveer zijn verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, dienen na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin hij ze ontving, weer aan Riveer ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, die is ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de opdrachtgever ter beschikking stonden.

8.3 Riveer is ingevolge van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking dan ook.

9. Geschillen

9.1 Eventuele op- en aanmerkingen op de inzet van Riveer (uitsluitend over de veerdienst Riveer haar materialen, personeel of organisatie) dienen tijdens de vaartocht, of direct aan het einde van de vaartocht aan de kapitein kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet meer in behandeling genomen.

9.2 Na hierboven genoemde melding kunnen geschillen indien nodig schriftelijk worden ingediend bij:
Riveer
Postbus 108
4200 AC Gorinchem

9.3 Geschillen ter zake de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting afspreken.

9.4 Partijen kiezen ter zake de overeenkomst domicilie ten stadhuize te Gorinchem.