Algemene Voorwaarden

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Riveer en Lingehaven

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Riveer en Lingehaven stelt dat een toezichthouder Riveer en Lingehaven - in de Algemene Voorwaarden benoemd als 'personeel van Riveer of service- en controlemedeweker van Riveer' is belast met de naleving van onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1: Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen Riveer (de veerdienst) en de gebruiker van de veerpont (de reiziger) met betrekking tot de veerponten in eigendom van of beheer en/of exploitatie bij Riveer. Een dergelijke overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de reiziger houder is van een vervoersbewijs.  Met een vervoersbewijs Riveer verklaart de reiziger zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op vervoer van personen en goederen al of niet volgens een dienstregeling. En op eerste verzoek ter inzage beschikbaar aan boord van de veerponten.
1.2: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voor het verzorgen van veerdiensten bestemde schepen, afmeerlocaties, toegangsinrichtingen en wachtruimtes van Riveer, dan wel in beheer en/of exploitatie bij Riveer.
1.3: De algemene voorwaarden maken deel uit van de tarievenlijsten Riveer.

2. Definitielijst

 • Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen Riveer en de gebruiker van de vervoersmiddelen van de veerdienst.
 • Dienstregeling: Het door Riveer voor een ieder kenbaar gemaakte schema van reismogelijkheden met de door Riveer geëxploiteerde vervoersmiddelen.
 • Jaarabonnement: Een vervoersbewijs dat gedurende 1 (één) jaar vanaf de ingangsdatum van het abonnement recht geeft om gebruik te maken van de diensten van Riveer.
 • Reiziger: Elke natuurlijke persoon (m/v) die, al dan niet in het bezit van een vervoerbewijs gebruik maakt van de door Riveer aangeboden diensten.
 • Tarief: Het bedrag dat de reiziger op basis van de vervoerovereenkomst moet betalen voor de door Riveer te leveren vervoerdienst.
 • Vervoersbewijs: Het bewijs voor de reiziger op grond waarvan deze gerechtigd is gebruik te maken van de vervoersmiddelen van de veerdienst en de ruimten van de veerdienst die openbaar toegankelijk zijn.
 • Vervoersovereenkomst: Overeenkomst tussen Riveer en de reiziger op grond waarvan de reiziger aanspraak kan maken op diensten van Riveer.
 • Vervoermiddel: Een door Riveer geëxploiteerd vervoermiddel.

3. Geldigheid tarieven en vervoersbewijzen

3.1: Vervoersbewijzen zijn uitsluitend geldig binnen de dienstregeling op de vervoermiddelen van Riveer en zijn niet overdraagbaar.
3.2: Een jaarabonnement is persoonsgebonden .
3.3: Het is niet mogelijk een jaarabonnement tussentijds op te zeggen.
3.4: Een vervoersbewijs is geldig indien het in omloop is gebracht door Riveer en indien:

 • A. het vervoersbewijs overeenstemt met plaats en tijdstip van het verblijf van de houder;
 • B. het vervoersbewijs, indien het persoonlijk is, overeenstemt met de identiteit van de houder;
 • C. het vervoersbewijs de dag of de periode van geldigheid vermeldt;
 • D. het vervoersbewijs niet onbevoegd is gewijzigd;
 • E. het vervoersbewijs (voldoende) leesbaar is;
 • F. het vervoersbewijs niet bewerkt of verminkt is.

3.5: Het personeel van Riveer of een service en controle medewerker van Riveer is te allen tijde gerechtigd om de geldigheid van het vervoersbewijs te controleren.
3.6: Tenzij een beperkte geldigheid is aangegeven, is een vervoersbewijs zonder datum geldig tot 1 (één) jaar na aankoop of uitgifte.
3.7: Kinderen die de leeftijd van 9 (negen) jaar nog niet bereikt hebben, mogen slechts onder begeleiding mee varen.
3.8: In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij vervoer van goederen en dieren, kan de bedrijfsleider Riveer besluiten een apart tarief te hanteren.
3.9: Geen tarief is verschuldigd voor:

 • A. personen die in het bezit zijn van een begeleiderspas;
 • B. kinderen die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt (m.u.v. groepen groter dan 5 personen).

3.10: Voor jeugd t/m 17 jaar is het mogelijk een voordelig jaarabonnement scholieren aan te schaffen.  Het aangepaste tarief is tevens van toepassing op scholieren die de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben én kunnen aantonen dat ze in de regio schoolgaand zijn.
3.11: Riveer is bevoegd de tarieven van de vervoersbewijzen te wijzigen.
3.12: Riveer indexeert jaarlijks op 1 april de tarieven.
3.13: De bedrijfsleider Riveer heeft het recht buiten de reguliere jaardienstregeling de tarieven tijdelijk te wijzigen.

4. Ontbinding vervoersovereenkomst

4.1: Restitutie van (betaalde) tarieven vindt niet plaats.
4.2: Onverminderd de wettelijke bepalingen over ontbinding in het Burgerlijk Wetboek kan Riveer de vervoersovereenkomst ontbinden indien:

 • A. de reiziger zich bedient van een ongeldig vervoersbewijs of een vervoersbewijs misbruikt;
 • B. de reiziger de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang verstoort;
  In bovengenoemde gevallen is het personeel van Riveer bevoegd het vervoerbewijs in te trekken en de reiziger te verwijderen van de ruimtes zoals gedefinieerd in deze algemene voorwaarden.

4.3: In geval van intrekking van een (op naam gesteld) vervoersbewijs of verwijdering van een reiziger ingevolge artikel 4.2 heeft deze geen recht op teruggave van het vervoersbewijs of enige andere vergoeding.
4.4: Het bepaalde in artikel 4.3 is niet van toepassing indien de reiziger aantoont dat het feit, dat tot verwijdering en/of intrekking heeft geleid, hem niet kan worden toegerekend.

5. Dienstregeling

5.1: Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem stellen de jaardienstregeling vast.
5.2: De bedrijfsleider Riveer heeft het recht tussentijds de jaardienstregeling tijdelijk te wijzigen.

6. Voertuigen en dieren

6.1: Brom- en snorfietsen kunnen door het personeel van de voet- en fietsveren worden geweigerd i.v.m. ruimtegebrek.
6.2: Bij het vervoer van snor- en bromfietsen en fietsen dient de reiziger op de lijn Brakel –Herwijnen en Veen – Aalst een in de tarievenlijst aangegeven toeslag te betalen.
6.3: Honden dienen tijdens het vervoer aangelijnd te zijn.

7. Controle vervoersbewijzen, identiteit, administratiekosten bij ontbreken geldig vervoersbewijs

7.1: Op het moment dat een reiziger zich met één voet, fietswiel, autowiel of ander soort wiel op een schip van Riveer bevindt, geeft hij daarmee te kennen een vervoersovereenkomst met Riveer te willen sluiten, tegen de dan geldende tarieven bij Riveer, conform de algemene voorwaarden van Riveer.
7.2: Een geldig vervoersbewijs is een ingecheckt bewijs. De reiziger checkt in voordat hij met één voet, fietswiel, autowiel of ander soort wiel op een schip van Riveer bevindt.
7.3: Alleen tickets die niet zelf ingecheckt kunnen worden, mag een reiziger pas aan boord activeren. Reizigers hebben de verplichting dit gelijk te regelen zodra ze aan boord stappen.
7.4: Een vervoersovereenkomst is altijd op één dag dat wil zeggen op één datum geldig en geeft recht op één enkele reis in één reisrichting per schip van Riveer, tenzij sprake is van een abonnement waarbij voor meerdere reizen en/of voor een bepaald tijdvak reizen is of zijn gekocht door de reiziger.
7.5: Voorafgaand aan het tijdstip dat een reiziger zich met één voet, fietswiel, autowiel of ander soort wiel op een schip van Riveer bevindt, dient de reiziger over een geldig vervoersbewijs te beschikken. Vervoersbewijzen kunnen worden aangeschaft via de website www.riveer.nl of via de Riveer app
7.6: Indien een reiziger een vervoersbewijs aanschaft, betekent dit dat hij of zij daarmee tevens akkoord gaat met algemene voorwaarden van Riveer die op die datum en dat tijdstip van toepassing zijn.
7.7: Om te controleren of een reiziger beschikt over een geldig vervoersbewijs voor een bepaalde overtocht en/of route, kunnen de vervoersbewijzen/tickets worden gescand door medewerkers van Riveer of door service en controle medewerkers die herkenbaar zijn bij de uitvoering van deze controle taak. . Door het aanschaffen van een toegangsbewijs bij of via Riveer gaat de reiziger met deze vorm van controle akkoord.
7.8: Indien het gaat om reizigers die een abonnement hebben aangeschaft bij Riveer en waarvan één of meerdere persoonsgegevens bekend zijn bij Riveer, gaat de reiziger tevens akkoord met deze vorm van gegevensverwerking.
7.9: De controleur die optreedt namens Riveer beoordeelt of een reiziger beschikt over een geldig vervoersbewijs. Het scannen van de vervoersbewijzen namens Riveer levert daarbij een bewijsvermoeden op dat er sprake is van een geldig vervoersbewijs dan wel het ontbreken van een geldig vervoersbewijs (hierna: de bewijsregels). Door het aanschaffen van een vervoersbewijs gaat de reiziger met de bewijsregels akkoord.
7.10: Indien de reiziger tijdens de controle aan de boord, met toepassing van de bewijsregels, niet blijkt te beschikken over een geldig vervoersbewijs, is de reiziger het tarief voor de overtocht verschuldigd, alsmede aanvullende administratiekosten (opgenomen in de tarievenlijst Riveer).  Deze administratiekosten zijn verschuldigd voor de tijd die gemoeid is met het uitschrijven van een vervoersbewijs aan boord door de medewerker van Riveer.
7.11: Betaling van het vervoersbewijs, verhoogd met deze administratiekosten dient te geschieden via PIN, direct nadat de controleur namens Riveer heeft geconstateerd dat de reiziger niet over een geldig vervoersbewijs beschikt.
7.12: Indien de reiziger niet over een bankpas met een PIN functie beschikt danwel het saldo te laag is om te kunnen pinnen voor het volledige bedrag danwel anderszins niet bereid of in staat is het verschuldigde bedrag voor het boordtarief alsmede de aanvullende administratiekosten per PIN te betalen, dan ontvangt de reiziger een factuur voor het bedrag dat niet of niet volledig door middel van PIN is voldaan, bestaande uit het bedrag van het tarief voor een overtocht, verhoogd met 2x het bedrag aan administratiekosten (opgenomen in de tarievenlijst Riveer)
7.13: Deze verhoogde administratiekosten zijn verschuldigd voor de tijd die gemoeid is met het uitschrijven van een vervoersbewijs aan boord door de medewerker van Riveer, alsmede voor de administratieve afhandeling van de factuur door Riveer.
7.14: Om identificatie van de reiziger mogelijk te maken kan de controleur van Riveer naar een legitimatiebewijs vragen of een ander identificatiemiddel (bijvoorbeeld een klantenkaart) waaruit de identiteit van de Reiziger kan blijken. Daarnaast heeft de controleur de bevoegdheid om Naam, Adres, Woonplaats gegevens te vragen aan de Reiziger.

8. Aansprakelijkheid

8.1: Riveer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen met uitzondering van het bepaalde in artikel 8:105 en 8:106 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de reiziger zich niet houdt aan de aanwijzingen van het personeel van Riveer met betrekking tot het stallen van fietsen, brom- of snorfietsen op de veerpont, wordt er geacht geen sprake te zijn van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8:106 lid 1 sub b. van het Burgerlijk Wetboek.
8.2: Riveer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal/ verlies van goederen.
8.3: Riveer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (druk)fouten in/op folders, brochures, websites, matrixborden en andere informatiedragers.
8.4: De in de dienstregeling vermelde vertrektijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen afwijken i.v.m. overig scheepvaartverkeer, (slechte) weersomstandigheden, passagiersaanbod en evt. calamiteiten.
8.5: Riveer is ingevolge artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de dienstregeling dan ook.
8.6: Voor zover de reiziger niet de contractuele wederpartij van de vervoerder is, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, die de vervoerder lijdt doordat de reiziger de op grond van deze algemene voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

9. Opvolging voorschriften en weigeren toegang

9.1: De reiziger, die zich in de wachtruimte, de toegangsinrichting of aan boord van het schip bevindt, moet de van Overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke met name doch niet uitsluitend in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.
9.2: Bij het niet opvolgen van de voorschriften en aanwijzingen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is de vervoerder gerechtigd de vervoersovereenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondeling of schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij van de vervoerder of aan de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van de eerst ontvangen kennisgeving, onverminderd het recht van de vervoerder op schadevergoeding.
9.3: De toegang tot het schip, de wachtruimte, de toegangsinrichtingen en/of het vervoer van personen en bagage, kan zonder opgave van redenen door de vervoerder worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder en dergelijke, en wegens het in strijd handelen met deze voorwaarden. In geval van een opeisbare vordering van de vervoerder op zijn contractuele wederpartij is de vervoerder eveneens daartoe bevoegd.

10. Klachten en geschillen

10.1:
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Riveer
Postbus 108
4200 AC Gorinchem
10.2: Geschillen ter zake de vervoersovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting afspreken.
10.3: Partijen kiezen ter zake de vervoersovereenkomst domicilie ten stadhuize te Gorinchem.